Wie is Marink / HBdPC

Drs. Marink van Kes­sel is ortho­pe­da­goog, afstu­deer­rich­ting Leren en Ont­wik­ke­ling aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen. Ze bege­leidt kin­de­ren die vast­lo­pen in hun ont­wik­ke­ling of studie. 

“Ik ben gespe­ci­a­li­seerd in hoog­be­gaafd­heid. Ik heb geleerd dat hoog­be­gaafd­heid zich kan ver­stop­pen en daar­door vaak niet op tijd her­kend wordt. Het kan gaan lij­ken op een leer- of ont­wik­ke­lings­stoor­nis, zoals autis­me en ADHD. Ik heb daar­om naast hoog­be­gaafd­heid exper­ti­se opge­bouwd op bei­de gebie­den apart, maar ook op de com­bi­na­tie ervan: het dub­bel bij­zon­de­re kind (ofte­wel twi­ce-excep­ti­o­nal lear­ner). Alleen op die manier kan gedrag goed geduid en ver­klaard wor­den. Ik bege­leid met veel ple­zier kin­de­ren, jon­ge­ren en ouders en/of vol­was­se­nen in het ont­dek­ken van hun eigen hoog­be­gaafd­heid, of die van hun kind. Het doel is om ade­quaat gedrag op school, werk en thuis te ont­wik­ke­len en uit­da­gen­de opvoed­si­tu­a­ties te begrij­pen en aan te kun­nen gaan. Dit doe ik door het eigen ‘zijn’ te erken­nen en te bekrach­ti­gen. Leren den­ken, leren leven en leren ‘leren’ staan cen­traal, waar­bij erken­ning wordt gege­ven aan het hoog­sen­si­tie­ve zijn­sluik dat bij hoog­be­gaaf­de men­sen hoort. 

Mijn erva­ring in zowel het basis- als voort­ge­zet onder­wijs, mijn werk voor Stich­ting Socra­tOss en mijn eer­de­re werk in een psy­cho­lo­gen­prak­tijk maken dat ik het werk­veld breed kent. Ik heb de kracht ont­dekt van bege­lei­ding in de con­text van gezin en school tege­lijk: het gedrag op school ziet er vaak anders uit dan thuis, maar blijkt meest­al dezelf­de oor­zaak te heb­ben. Als je je thuis of in je werk te veel aan moet pas­sen, is dit thuis vaak te mer­ken aan druk, boos of juist terug­ge­trok­ken gedrag. Door de kracht van bei­de con­tex­ten tege­lijk te benut­ten, lukt het om snel­ler gewens­te resul­ta­ten te berei­ken en die resul­ta­ten vast te hou­den. Dit ver­groot de zelf­red­zaam­heid, par­ti­ci­pa­tie èn het geluk van kin­de­ren, jon­ge­ren en volwassenen. 

Hoog­be­gaafd de Podcast

Kris­tel van Eijk is  sinds haar 19e werk­zaam in de media. Ze heeft tv gemaakt als pre­sen­ta­tri­ce en bij een aan­tal radio­sta­ti­ons gewerkt als DJ. Sinds 2018 is ze full­ti­me met haar stem aan het werk als voice-over.

We heb­ben elkaar leren ken­nen in een war­me samen­wer­king rond­om hoog­be­gaafd­heid. Toen ze start­te met Hoog­be­gaafd de Pod­cast, heeft ze mij gevraagd mijn exper­ti­se over dit onder­werp in te zet­ten om vra­gen van ouders te beant­woor­den. Door Kris­tels gewel­dig fij­ne manier van inter­vie­wen is het een mooi gesprek geworden.

Alle pod­casts zijn fijn om te beluis­te­ren en blij­ven tot het eind toe boei­en. Echt een aan­ra­der voor ouders, maar ook voor opvoed- en onder­wijs­pro­fes­si­o­nals. Je leert ervan wat het opvoe­den van een intens levend kind met jou als ouder doet. Hoe mooi het kan zijn, maar ook wel­ke onze­ker­he­den het met zich mee kan bren­gen. Je hoort ook hoe­veel kruim het hoog­be­gaaf­de kin­de­ren kan kos­ten om zich voort­du­rend aan te moe­ten pas­sen op school. En je leert over de veer­kracht van een mens en de kracht van lief­de­vol opvoe­den, in blij­ven gelo­ven in je kind.

Hier­naast staat de link naar de eer­ste IQ & A waar­aan ik mee heb mogen werken.