Wie is Marink

Drs. Marink van Kes­sel is ortho­pe­da­goog, afstu­deer­rich­ting Leren en Ont­wik­ke­ling aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen. Ze bege­leidt kin­de­ren die vast­lo­pen in hun ont­wik­ke­ling of studie. 

Marink is gespe­ci­a­li­seerd in hoog­be­gaafd­heid en leer- en ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen, zoals autis­me en ADHD. Haar exper­ti­se betreft bei­de gebie­den apart, maar ook de com­bi­na­tie ervan: het dub­bel bij­zon­de­re kind (ofte­wel twi­ce-excep­ti­o­nal lear­ner). Ze bege­leidt kin­de­ren en jon­ge­ren in het ont­wik­ke­len van ade­quaat gedrag op school en thuis. 

Haar erva­ring in zowel het basis- als voort­ge­zet onder­wijs, haar werk voor Stich­ting Socra­tOss en haar eer­de­re werk in een psy­cho­lo­gen­prak­tijk maken dat ze het werk­veld breed kent. Ze heeft de kracht ont­dekt van bege­lei­ding in de con­text van gezin en school tege­lijk: het gedrag op school ziet er vaak anders uit dan thuis, maar blijkt meest­al dezelf­de oor­zaak te heb­ben. Door de kracht van bei­de con­tex­ten tege­lijk te benut­ten, lukt het om snel­ler gewens­te resul­ta­ten te berei­ken en die resul­ta­ten vast te hou­den. Dit ver­groot de zelf­red­zaam­heid, par­ti­ci­pa­tie èn het geluk van kin­de­ren en jongeren.