Tarie­ven

Tarie­ven

Pak­ket op Maat

Bij voor­keur wordt gewerkt met een pak­ket op maat dat aan­sluit bij de hulp­vraag. Op die manier kan een kind het bes­te gehol­pen wor­den in zijn ont­wik­ke­ling. In over­leg wordt bepaald wat het bes­te past bij de hulp­vraag en ver­vol­gens wordt in samen­spraak een onder­zoeks- en/of bege­lei­dings­voor­stel opgesteld. 

Tarie­ven:

Voor onder­zoek en bege­lei­ding wordt een uur­ta­rief van € 75,00 gere­kend, exclu­sief reis­kos­ten. Bin­nen Oss wor­den geen reis­kos­ten in reke­ning gebracht. 

Er wordt gewerkt met de vol­gen­de tarieven:

Intel­li­gen­tie­on­der­zoek              € 350,-
Inta­ke­ge­sprek (tele­fo­nisch)
Testafname
Ana­ly­se en inter­pre­ta­tie testresultaten
Kort advies­rap­port per post 
 
Intel­li­gen­tie­on­der­zoek – uitgebreid  € 400,-
Intakegesprek
Testafname
Ana­ly­se en inter­pre­ta­tie testresultaten
Uit­ge­breid onder­zoeks­ver­slag (inclu­sief obser­va­tie­ge­ge­vens, ana­ly­se school­ge­ge­vens en adviezen)
Adviesgesprek 
 
Pak­ket op maat & begeleiding € 75,- per uur
In over­leg met u wordt bepaald wat het bes­te past bij de hulpvraag
en wordt een onder­zoeks- en/of bege­lei­dings­voor­stel opge­steld. Als intel­li­gen­tie­on­der­zoek hier onder­deel van is, wordt het uit­ge­brei­de onder­zoeks­ta­rief als basis­prijs gerekend. 
 
Bege­lei­ding van­uit een PGB-contract  € 70,- per uur  
Bege­lei­ding op school van­uit een OPP   € 70,- per uur

Voor een con­sult, eva­lu­a­tie- of advies­ge­sprek wordt het gang­ba­re uur­ta­rief gere­kend. Hier­on­der val­len ook gesprek­ken op school of met ande­re betrok­ke­nen in de Jeugdzorg. 

Afspraak afzeggen/annuleren

Afspra­ken kun­nen tot 48 uur kos­te­loos wor­den gean­nu­leerd. Indien dit niet bin­nen de gestel­de ter­mijn gebeurt, wordt het recht voor­be­hou­den de gere­ser­veer­de tijd in reke­ning te bren­gen. De kos­ten hier­voor bedra­gen mini­maal € 45,00.