Tarie­ven

Tarie­ven

Pak­ket op Maat

Bij voor­keur wordt gewerkt met een pak­ket op maat dat aan­sluit bij de hulp­vraag. Op die manier kunt u of uw kind het bes­te gehol­pen wor­den naar een posi­tie­ve ont­wik­ke­ling. In over­leg wordt bepaald wat het bes­te past bij de hulp­vraag en ver­vol­gens wordt in samen­spraak een onder­zoeks- en/of bege­lei­dings­voor­stel opgesteld. 

Tarie­ven met ingang van 1 janu­a­ri 2024:

Voor onder­zoek en bege­lei­ding wordt een uur­ta­rief van € 90,00 gere­kend, exclu­sief reis­kos­ten. Bin­nen Oss wor­den geen reis­kos­ten in reke­ning gebracht. 

Er wordt gewerkt met de vol­gen­de tarieven:

Intel­li­gen­tie­on­der­zoek bij kin­de­ren en volwassenen € 750,-
Inta­ke­ge­sprek
Tes­taf­na­me
Ana­ly­se en inter­pre­ta­tie test­re­sul­ta­ten
Uit­ge­breid onder­zoeks­ver­slag (inclu­sief obser­va­tie­ge­ge­vens, dos­sier­ana­ly­se en advie­zen)
Advies­ge­sprek  
 
Hoogbegaafdheidsonderzoek/onderpresteren bij kin­de­ren€ 990,-
Bevat intel­li­gen­tie­on­der­zoek, afhan­ke­lijk van de leeftijd/onderzoeksvraag aan­ge­vuld met o.a.:
- dos­sier­ana­ly­se
- vra­gen­lijs­ten voor ouders
- onder­zoek naar exe­cu­tie­ve func­ties en/of
- onder­zoek naar het ego-ont­wik­ke­lings­sta­di­um en/of
- onder­zoek naar zijns­ken­mer­ken als over­ex­ci­ta­bi­li­ties en/of
- onder­zoek naar prestatiemotivatie
Hoog­be­gaafd­heids­on­der­zoek bij volwassenen € 1450,-
Gaat om een psy­cho­lo­gisch assess­ment, waar­in opge­no­men:
- intel­li­gen­tie­on­der­zoek
- soci­aal-emo­ti­o­neel en per­soon­lijk­heids­on­der­zoek
- per­soon­lij­ke advie­zen rond­om bore- en/of burn out klachten
Hoog­be­gaafd­heids­on­der­zoek bij leer- of ont­wik­ke­lings­vra­gen (dub­bel­bij­zon­der­heid)€ 1700,-
Basis is het hoog­be­gaafd­heids­on­der­zoek, aan­ge­vuld met nader onder­zoek naar de infor­ma­tie­ver­wer­king:
- onder­zoek naar de aan­dachts- en con­cen­tra­tie­func­ties en/of
- onder­zoek naar de The­o­ry of Mind en/of
- breed geheu­gen­on­der­zoek en/of
- didac­tisch onder­zoek naar lezen, spel­ling en/of reken­vaar­dig­he­den.
Daar­naast kan het aan­ge­vuld wor­den met soci­aal-emo­ti­o­neel en/of persoonlijkheidsonderzoek.
Pak­ket op maat & begeleiding€ 90,- per uur
In over­leg met u wordt bepaald wat het bes­te past bij de hulp­vraag
en wordt een onder­zoeks- en/of bege­lei­dings­voor­stel opgesteld. 
 
Stu­die­be­ge­lei­ding bij hoog­be­gaafd­heid of dub­bel­bij­zon­de­re problematiek€ 90,- per uur
Bege­lei­ding van­uit een PGB-contract € 90,- per uur  
Bege­lei­ding op school van­uit een OPP-con­tract, bege­lei­ding van 3 kwartier € 70,- per keer

Om mijn exper­ti­se aan zoveel moge­lijk men­sen beschik­baar te kun­nen stel­len, laat ik (delen van een) onder­zoek uit­voe­ren door een col­le­ga. Mocht u expli­ciet wil­len dat ik het vol­le­di­ge onder­zoek zelf doe, dan wordt een hoger tarief in reke­ning gebracht. 

Voor een con­sult, eva­lu­a­tie- of advies­ge­sprek wordt het gang­ba­re uur­ta­rief gere­kend. Hier­on­der val­len ook gesprek­ken op school of met ande­re betrok­ke­nen in de Jeugdzorg. 

Afspraak afzeggen/annuleren

Afspra­ken kun­nen tot 48 uur kos­te­loos wor­den gean­nu­leerd. Indien dit niet bin­nen de gestel­de ter­mijn gebeurt, wordt het recht voor­be­hou­den de gere­ser­veer­de tijd in reke­ning te bren­gen. De kos­ten hier­voor bedra­gen mini­maal € 45,00.