Onder­steu­ning van school

Wat doet Marink voor scholen? 

Van­uit de han­de­lings­ge­rich­te visie wordt op ver­schil­len­de gebie­den gewerkt. Deze kun­nen tege­lij­ker­tijd of los van elkaar wor­den ingezet: 

Con­sul­ta­tie: laag­drem­pe­lig en rela­tief gemak­ke­lijk in te zet­ten. Marink komt voor een con­sult­ge­sprek naar school om, in aan­we­zig­heid van ouders, leerkracht(en) en ande­re betrok­ke­nen mee te den­ken over een spe­ci­fie­ke hulp­vraag. De onder­wijs- en onder­steu­nings­be­hoef­ten van een leer­ling wor­den in kaart gebracht en er wor­den han­de­lings­ad­vie­zen voor de kor­te ter­mijn gegeven. 

Obser­va­tie: indien nood­za­ke­lijk of des­ge­wenst kan met behulp van een obser­va­tie op school de onder­steu­nings­be­hoef­te van een leer­ling ver­dui­de­lijkt worden.

Onder­zoek: als han­de­lings­ge­richt wer­ken onvol­doen­de blijkt te zijn, kan onder­zoek  meer dui­de­lijk­heid bie­den in de onder­wijs- en onder­steu­nings­be­hoef­ten van een leer­ling. Het onder­zoek kan zich rich­ten op de intel­li­gen­tie, de alge­me­ne infor­ma­tie­ver­wer­king (aan­dacht, exe­cu­tief func­ti­o­ne­ren, geheu­gen enz.), het kan gaan om didac­tisch onder­zoek en/of soci­aal-emo­ti­o­neel onderzoek. 

Bege­lei­ding: Marink wordt regel­ma­tig gevraagd door scho­len om leer­lin­gen van­uit een Ont­wik­kel Per­spec­tief Plan (OPP) te bege­lei­den. Het gaat dan meest­al om com­plexe hulp­vra­gen, waar­bij het gedrag in bre­de zin onder­steu­ning behoeft. Dit betreft dan zowel het leer­ge­drag, als het omgangs­ge­drag en de emo­tie­re­gu­la­tie. De exper­ti­se ligt op het gebied van hoog­be­gaafd­heid in com­bi­na­tie met een angst‑, autismespectrum‑, aan­dachts- en/of leerstoornis. 

School­ver­zuim, pre­ven­tief en cura­tief: Marink  heeft als gedrags­des­kun­di­ge deel­ge­no­men aan de inno­va­tie­werk­groep School­ver­zuim van het Samen­wer­kings­ver­band Voort­ge­zet Onder­wijs 30 06 (gericht op pas­send onder­wijs). Hier­door heeft ze erva­ring opge­daan in het omgaan met (drei­gend) school­ver­zuim en de vei­li­ge toe­lei­ding terug naar school, onder ande­re met behulp van cog­ni­tie­ve gedragstherapie. 

Scho­ling: Marink  biedt cur­sus­sen en scho­ling op maat, die vraag­ge­stuurd wor­den inge­richt. De vol­gen­de cur­sus­sen wor­den regel­ma­tig gegeven:

  • Wat is hoog­be­gaafd­heid? Wat is het hoog­be­gaaf­de ZIJN en wat vraagt dat van zowel school als ouders?
  • Ouder- en leer­kracht­voor­lich­ting hoog­be­gaafd­heid: hoe kun­nen ouders en leer­krach­ten samen een gezon­de ont­wik­ke­ling voor een hoog­be­gaaf­de leer­ling waar­bor­gen? Hoe werk je goed samen van­uit de ver­schil­len­de aanlegprofielen?
  • Dys­lexie: wat bete­kent dit voor het dage­lijks leren van kin­de­ren op school?
  • Dub­bel-bij­zon­der: de nood­zaak van geduld en een lange(re) adem.