Kern­Ta­len­ten

Om nog gemak­ke­lij­ker te kun­nen wer­ken van­uit de krach­ten en talen­ten van men­sen, heeft Marink zich ver­der geschoold tot erkend Kern­Ta­len­ten­ana­list. Voor hoog­be­gaaf­de jon­ge­ren en vol­was­se­nen is dit een krach­tig mid­del om inzicht in eigen talen­ten te geven.

Hoe intel­li­gen­ter iemand is, des te belang­rij­ker het is om aan het roer van je eigen ont­wik­ke­ling te kun­nen gaan staan. Weten waar je goed in bent, wat je beweegt en waar je ener­gie van krijgt, helpt om pro­ble­men die je ervaart aan te dur­ven pak­ken. Marink zet een Kern­Ta­len­ten­ana­ly­se in om er samen ach­ter te komen wat je ener­gie geeft, wat je ener­gie kost en wel­ke keu­zes je het bes­te kunt maken. Dit wordt ver­vol­gens een lei­draad bin­nen de pre­ven­tie­ve of the­ra­peu­ti­sche bege­lei­ding. Het geeft je de kans om jezelf te mogen zijn, je beter te voe­len en hele­maal te wor­den wie je bent!