Ortho­pe­da­go­gi­sche exper­ti­se op maat

Marink is een klein­scha­li­ge prak­tijk waar kin­de­ren, jon­ge­ren en hun ouders wel­kom zijn met vra­gen over opvoe­ding en ont­wik­ke­ling. Ook scho­len kun­nen er terecht met vra­gen rond­om leren en ont­wik­ke­ling. Marink werkt van­uit empo­wer­ment: wer­ken van­uit de eigen kracht. Ieder kind, iede­re ouder en iede­re leer­kracht wordt aan­ge­spro­ken op eigen talen­ten, die ver­sterkt wor­den om gestel­de doe­len te berei­ken. Marink han­teert hier­bij de han­de­lings­ge­rich­te visie: wat heeft dit kind, met deze ouders, op deze school, met deze vrien­den NU nodig? Marink werkt via de oplos­sings­ge­rich­te metho­de: welk pro­bleem wil je als kind of ouder als eer­ste oplos­sen en hoe kan daar­bij gehol­pen wor­den? Marink zoekt graag de bre­de samen­wer­king met ouders, school en (indien betrok­ken of des­ge­wenst) ande­re jeugdzorgprofessionals.