Onder­steu­ning van ouders

Wat doet Marink voor je als ouder?

Marink komt naast je staan en kijkt en denkt met je mee. In een inta­ke­ge­sprek wordt goed naar je geluis­terd om fac­to­ren die een rol kun­nen spe­len bij je hulp­vraag (op school of thuis) in kaart te brengen. 

Marink zoekt naar moge­lij­ke oor­za­ken en oplos­sin­gen die hier­bij pas­sen, waar­bij de omge­ving actief betrok­ken wordt. De vol­was­se­nen om je kind heen en je kind zelf wor­den in hun kracht gezet. 

Marink zet in op een nau­we samen­wer­king om ervoor te zor­gen dat je kind zich zo snel moge­lijk pret­ti­ger gaat voe­len en zich posi­tief en gezond ontwikkelt. 

Marink doet dit door, afhan­ke­lijk van de hulp­vraag, onder­zoek en/of bege­lei­ding in te zet­ten. Regel­ma­tig wor­den onder­zoe­ken en bege­lei­din­gen ook op ver­zoek van scho­len uitgevoerd.

(Drei­gend) schoolverzuim?

Veel (hoog­be­gaaf­de) kin­de­ren heb­ben last van school­pijn. Ze moe­ten zich voort­du­rend aan­pas­sen en dat kost veel ener­gie. Soms leidt dit ertoe dat je kind niet meer naar school wil. 

Marink heeft als gedrags­des­kun­di­ge deel­ge­no­men aan de inno­va­tie­werk­groep School­ver­zuim van het Samen­wer­kings­ver­band Voort­ge­zet Onder­wijs 30 06 (gericht op pas­send onder­wijs). Hier­door heeft ze erva­ring opge­daan in het omgaan met (drei­gend) school­ver­zuim en de vei­li­ge toe­lei­ding terug naar school, onder ande­re met behulp van cog­ni­tie­ve gedragstherapie.