Onder­zoek volwassenen

Hoog­be­gaafd­heid is erfe­lijk. Als je als ouders hebt ont­dekt dat je kind hoog­be­gaafd is, val­len regel­ma­tig ook bij jou ver­schil­len­de din­gen op hun plek. Je her­kent veel van jezelf in het zijn­sluik en merkt bij­voor­beeld dat je snel bent uit­ge­ke­ken op rou­ti­ne­ma­tig wer­ken. Of je hoofd stopt maar niet met den­ken. Je beleeft de wereld intens en vindt het soms las­tig om al je emo­ties onder con­tro­le te hou­den. Kort­om, je bent mis­schien ook wel hoogbegaafd.

Als je graag wilt weten hoe je beter in je kracht komt, kan Marink je ver­der hel­pen. Met behulp van  intel­li­gen­tie­on­der­zoek kan vast­ge­steld wor­den of er inder­daad spra­ke is van een hoog­be­gaafd IQ. Daar­naast kan met  een Kern­Ta­len­ten­ana­ly­se nage­gaan wor­den waar je pas­sies lig­gen en wat je ener­gie kost. De com­bi­na­tie van bei­de biedt mooie ingan­gen voor coa­ching op per­soon­lij­ke vraagstukken.