ADHD

Atten­ti­on Defi­cit Hyper­ac­ti­vi­ty Disorder

De Aan­dacht­te­kort en Hyper­ac­ti­vi­teit stoor­nis die ADHD is, noe­men we in de volks­mond ook wel eens ‘Alle Dagen Heel Druk’. Een kind of jon­ge­re met ADHD heeft veel moei­te zich te con­cen­tre­ren, is vaak erg onrus­tig en rea­geert meest­al impul­sief: eerst doen, dan denken.

Er bestaan 3 ver­schil­len­de typen ADHD:

  1. Het over­we­gend onop­let­ten­de type met voor­na­me­lijk aan­dacht- en concentratieproblemen
  2. Het over­we­gend hyper­ac­tie­ve type met voor­na­me­lijk onrus­tig, over­be­weeg­lijk en impul­sief gedrag
  3. Het gecom­bi­neer­de type dat aan­dacht- en con­cen­tra­tie­pro­ble­men kop­pelt aan over­be­weeg­lijk­heid en impulsiviteit

ADHD voor het kind zelf

Door­dat kin­de­ren met ADHD infor­ma­tie niet goed kun­nen ver­wer­ken, rea­ge­ren ze vaak impul­sief en kun­nen ze moei­lijk hun aan­dacht vast­hou­den. Hier­door kun­nen ze hun gedrag moei­lijk afstem­men op wat de omge­ving van hen ver­wacht en doen ze meer nega­tie­ve dan posi­tie­ve erva­rin­gen op. Omdat ze ook hun emo­ties moei­lijk kun­nen beheer­sen, kun­nen ze om een klei­nig­heid extreem boos of ver­drie­tig wor­den. Dit alles maakt dat ze wei­nig suc­ce­s­er­va­rin­gen opdoen waar­door hun zelf­ver­trou­wen afneemt. Een ADHD-kind heeft het in een groep, thuis of op school, al snel ‘gedaan’. Logisch als je eerst doet en daar­na pas denkt.

ADHD op school

Kin­de­ren met ADHD-gedrag heb­ben vaak een leer­ach­ter­stand als hun pres­ta­ties wor­den ver­ge­le­ken met hun intel­li­gen­tie. Dit heeft alles te maken met de moei­te die ze heb­ben om belang­rij­ke prik­kels van onbe­lang­rij­ke te onder­schei­den, waar­door ze infor­ma­tie moei­lij­ker kun­nen ver­wer­ken. Ook heb­ben ze moei­te om gedu­ren­de lan­ge­re tijd gecon­cen­treerd te wer­ken. Hier­door heb­ben ze moei­te om zelf struc­tuur aan te bren­gen en over­zicht te hou­den over belang­rij­ke en min­der belang­rij­ke les­stof.

Hoe kan Marink helpen?

De uitings­vor­men van ADHD zijn divers. Een ADHD-bege­lei­ding wordt dan ook steeds op maat gemaakt. Samen met ouders (en school) wor­den bege­lei­dings­doe­len opge­steld en geë­va­lu­eerd. Enke­le pun­ten die altijd aan bod zul­len komen zijn:

  • Psy­cho-edu­ca­tie voor kind en ouder, des­ge­wenst ook leer­kracht op school. Er wordt uit­leg gege­ven over ADHD, wat dit bete­kent voor het kind en de opvoe­ding en we gaan op zoek naar de talen­ten waar­mee we kun­nen werken.
  • Emo­tie­re­gu­la­tie: het tij­dig leren her­ken­nen van hef­ti­ge emo­ties en ver­vol­gens hier­bij pas­sen­de oplos­sin­gen te beden­ken om ze te voor­ko­men dan wel onder con­tro­le te houden.
  • Aan­le­ren van prak­ti­sche vaar­dig­he­den, bij­voor­beeld op stu­die­ge­bied (plan­nen en orga­ni­se­ren, ont­wik­ke­len ade­quaat taak­ge­drag, goed leren lezen enz.) en alge­me­ne dage­lijk­se bezig­he­den als ’s och­tends op tijd klaar zijn om naar school te gaan en taak­jes thuis uit te voe­ren. Hier­bij wordt reke­ning gehou­den met de moei­te die het kost om de aan­dacht blij­vend te rich­ten op rela­tief saai werk.

Er wordt nauw samen­ge­werkt met de vol­was­se­nen om het kind heen, om de vaar­dig­he­den thuis in te laten slijpen.