Pri­va­cy Poli­cy Website

De Pri­va­cy Poli­cy geldt voor iede­re bezoe­ker van de web­si­te Mar!nk (Marinkvankessel.nl).

1. Beheer

De web­si­te Mar!nk (Marinkvankessel.nl) wordt beheerd door Kaz Voe­ten. (kazvoeten.com). Voor vra­gen kunt u dan ook ten alle tij­den con­tact op nemen met kaz voe­ten op: kaz_voeten@live.nl.

2. Gege­vens van bezoekers

Gege­vens Website

a. Som­mi­ge gege­vens die voort­ko­men uit één of meer bezoe­ken aan de web­si­te Mar!nk wor­den per­ma­nent bewaard, maar wel ano­niem. De gege­vens zul­len dus nooit te her­lei­den zijn naar een per­soon of organisatie.

b. Gege­vens inge­vuld door gebruik van het con­tact for­mu­lier wor­den maxi­maal vijf jaar opge­sla­gen in de mail ser­ver van marinkvankessel.nl.
c. Mar!nk zorgt voor een goe­de bevei­li­ging van de opge­sla­gen gegevens.

Per­soons Gegevens

a. Voor meer infor­ma­tie over per­soons­ge­ge­vens en het gebruik van deze bin­nen de prak­tijk Mar!nk zie: Wet en Zorg

3. Coo­kies

a. maakt gebruik van func­ti­o­ne­le coo­kies om de func­ti­o­na­li­teit van bepaal­de pagina’s van de web­si­te te opti­ma­li­se­ren en gebruiks­vrien­de­lij­ker te maken. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door een pagi­na van de web­si­te op de com­pu­ter van de bezoe­ker wor­den geplaatst. In zo’n coo­kie wordt infor­ma­tie opge­sla­gen zoals bepaal­de voor­keu­ren van de bezoe­ker of bij­voor­beeld bij een invul­for­mu­lier de gege­vens auto­ma­tisch in te vullen.

b. De bezoe­ker kan zelf bepa­len hoe er met coo­kies omge­gaan moet wor­den. Hij of zij kan zijn of haar brow­ser zo instel­len dat die het gebruik van func­ti­o­ne­le coo­kies toe­staat, niet toe­staat of gedeel­te­lijk toe­staat. In dit laat­ste geval kan wor­den inge­steld wel­ke web­si­tes func­ti­o­ne­le coo­kies mogen plaat­sen. Bij alle ove­ri­ge web­si­tes wordt het dan ver­bo­den. Deze moge­lijk­heid wordt door de meest gebruik­te moder­ne brow­sers geboden.

c. Coo­kies kun­nen altijd van een com­pu­ter wor­den ver­wij­derd, ook weer via de browser.

4. Vra­gen

Voor vra­gen kunt u con­tact op nemen met kaz voe­ten op: kaz_voeten@live.nl.

5. Dis­clai­mer

Mar!nk is gerech­tigd de inhoud van de Pri­va­cy Poli­cy te wij­zi­gen zon­der dat de bezoe­ker daar­van op de hoog­te wordt gesteld. Het door­voe­ren van de wij­zi­ging op de web­si­te is daar­voor afdoende.

6. Gege­vens die door de klant ver­strekt worden

Mar!nk kan de gege­vens die door de klant ver­strekt wor­den voor de vol­gen­de doel­ein­den gebruiken:

a. Het ver­wer­ken van de bestelling.

b. Het stu­ren van één of meer­de­re mails die betrek­king heb­ben op het bestel­de, zoals, maar niet beperkt tot, een fac­tuur waar klant gege­vens op staan.

c. Gege­vens ver­strek­ken aan der­den: Per­soon­lij­ke gege­vens ver­strekt via de web­si­te wor­den nooit gedeeld met der­den, ten­zij er een gerech­te­lijk bevel is uit­ge­vaar­digd om gege­vens te verstrekken.

7. Bevei­li­ging

De gege­vens die de klant aan Mar!nk ver­strekt, wor­den in een bevei­lig­de omge­ving opge­sla­gen. De site maakt gebruik van een SSL gecer­ti­fi­ceer­de ver­bin­ding om ver­keer van de gebrui­ker met de site te ver­sleu­te­len. De site wordt ook beschermd door reCAPT­CHA, als resul­taat gel­den dan ook de Goog­le Pri­va­cy Poli­cy en Terms of Ser­vi­ce (Zie: https://policies.google.com/).

9. Aan­pas­sing van klantgegevens

De klant heeft te allen tij­de de moge­lijk­heid om de ver­strek­te gege­vens te wij­zi­gen. Mar!nk kan de klant in een der­ge­lijk geval vra­gen om de wij­zi­ging op een door Mar!nk voor­ge­schre­ven wij­ze door te geven en in som­mi­ge geval­len kan legi­ti­ma­tie wor­den verlangd.