Aan­mel­den

Je kunt op ver­schil­len­de manier con­tact opne­men: tele­fo­nisch, per mail of door het con­tact­for­mu­lier op de web­si­te in te vullen. 

Na het invul­len van een aan­meld- en toe­stem­mings­for­mu­lier wordt een inta­ke­ge­sprek gepland. Dit is gra­tis als er een onder­zoek of bege­lei­ding op volgt. Als blijkt dat het een een­ma­lig gesprek is, wordt het con­sult­ta­rief in reke­ning gebracht. Uiter­aard kan er ook aan­ge­meld wor­den voor een enkel consult. 

In het inta­ke­ge­sprek wor­den hulp­vraag en hier­bij pas­sen­de ver­volgstap­pen bespro­ken. Hier­bij kan gedacht wor­den aan onder­zoek en/of begeleiding. 

Tij­dens bege­lei­dingstra­jec­ten wor­den tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie­ve gesprek­ken gevoerd. Deze gesprek­ken zijn een onder­deel van de bege­lei­ding en wor­den in reke­ning gebracht.