Onder­zoek kind/jongere

Psy­cho­di­a­gnos­tisch onder­zoek bij Marink

Bij onder­zoek wordt nage­gaan wel­ke hulp het bes­te gebo­den kan wor­den. Er wordt gezocht naar ver­kla­rin­gen voor het hui­di­ge gedrag, door naar ster­ke en min­der ster­ke kan­ten van je kind en zijn omge­ving te kij­ken. De onder­zoeks­re­sul­ta­ten wor­den samen met de infor­ma­tie van ouders en even­tu­eel van de school geïn­ter­pre­teerd, zodat de advie­zen op maat gemaakt kun­nen wor­den. Het doel van onder­zoek is dan ook de bege­lei­dings­be­hoef­ten van je kind inzich­te­lijk te maken. 

Als je hulp­vraag om een spe­ci­fie­ke vraag gaat, bij­voor­beeld of je kind hoog­be­gaafd is, of dat er spra­ke kan zijn van autis­me, ADHD of dys­lexie, dan richt het onder­zoek zich daar­op. Een dia­gno­se zal ech­ter nooit het doel zijn: de manier om je kind ver­der te hel­pen staat cen­traal. De uit­kom­sten van een onder­zoek zul­len daar­om alleen gaan over de gedrags­ken­mer­ken die gezien wor­den en hoe even­tu­e­le pro­ble­men het best opge­lost kun­nen wor­den, op een manier die bij jou en je kind past. 

Wel­ke onder­zoe­ken biedt Marink:

  • intel­li­gen­tie­on­der­zoek
  • hoog­be­gaafd­heids­on­der­zoek
  • onder­zoek naar de infor­ma­tie­ver­wer­king: aan­dacht­vaar­dig­he­den, geheu­gen­func­ties, exe­cu­tie­ve functies
  • onder­zoek naar gedrag en soci­aal-emo­ti­o­neel onderzoek
  • onder­zoek naar het didac­tisch func­ti­o­ne­ren: tech­ni­sche lees- en spel­lings­vaar­dig­he­den, taak­werk­hou­ding, reken­vaar­dig­he­den enz. 

Bij jon­ge­ren van­af de puber­teit kan onder­zoek uit­ge­breid wor­den met een Kern­Ta­len­ten­ana­ly­se, om de ster­ke kan­ten meer nadruk­ke­lijk te belich­ten. Zeker als het om hoog­be­gaafd­heid gaat, is dit een belang­rij­ke meer­waar­de gebleken.