Hoog­be­gaafd de Podcast

Kris­tel van Eijk is  sinds haar 19e werk­zaam in de media. Ze heeft tv gemaakt als pre­sen­ta­tri­ce en bij een aan­tal radio­sta­ti­ons gewerkt als DJ. Sinds 2018 is ze full­ti­me met haar stem aan het werk als voice-over.

We heb­ben elkaar leren ken­nen in een war­me samen­wer­king rond­om hoog­be­gaafd­heid. Toen ze start­te met Hoog­be­gaafd de Pod­cast, heeft ze mij gevraagd mijn exper­ti­se over dit onder­werp in te zet­ten om vra­gen van ouders te beant­woor­den. Door haar gewel­dig fij­ne manier van inter­vie­wen is het een mooi gesprek gewor­den, dat ik graag deel.

Maar alle pod­casts zijn fijn om te beluis­te­ren en blij­ven tot het eind toe boei­en. Echt een aan­ra­der voor ouders, maar ook voor opvoed- en onder­wijs­pro­fes­si­o­nals. Je leert ervan wat het opvoe­den van een intens levend kind met jou als ouder doet. Hoe mooi het kan zijn, maar ook wel­ke onze­ker­he­den het met zich mee kan bren­gen. Je hoort ook hoe­veel kruim het hoog­be­gaaf­de kin­de­ren kan kos­ten om zich voort­du­rend aan te moe­ten pas­sen op school. En je leert over de veer­kracht van een mens en de kracht van lief­de­vol opvoe­den, in blij­ven gelo­ven in je kind.

Hier­on­der staat de link naar de eer­ste IQ & A waar­aan ik mee heb mogen werken.